Tüzük

ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin adı, “Eczacılık İşletmeciliği Derneği”dir. Derneğin kısa adı “ECZİDER”dir ve merkezi Ankara’dır. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin adresi değiştirilebilir.

Derneğin şubesi bulunmamaktadır.

Derneğin Amacı

Madde 2 - Derneğin genel amacı: Eczacılık İşletmeciliği alanının kapsadığı eczacılık etiği, eczacılık işletmeciliği, eczacılık mevzuatı, eczacılık tarihi, eczacılık eğitimi gibi konular dâhilinde; mesleki ve etik kurallar çerçevesinde sosyal, davranışsal ve yönetsel çalışmalar ile alanı geliştirmektir.

Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Madde 3 - Dernek, amacı doğrultusunda, aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

Eczacılık İşletmeciliği alanında çalışmalar yürüten kişileri bir araya getirecek çalıştay, sempozyum, eğitim toplantısı gibi etkinlikler düzenlemek.

Eczacılık İşletmeciliği alanındaki yenilikleri takip ederek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmek.

Eczacılık mesleğinin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak adına, Eczacılık İşletmeciliği alanında bilimsel, sosyal ve eğitsel faaliyetler düzenlemek; düzenlenecek faaliyetleri eczacıların görev yaptığı her alandan katılımı sağlayacak şekilde çeşitlendirmek.

Eczacılık mesleğinin bütün bileşen ve paydaşları arasındaki etkileşimi arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek ve iş birliği yapmak.

Eczacılık İşletmeciliği alanını ilgilendiren sorunların çözümlenmesi amacıyla kurulan komisyonlar aracılığıyla, sorunların çözümüne yönelik raporlar hazırlamak.

Derneğin faaliyetleri, tanıtımı ve gelişimi için her türlü tanıtım materyalini hazırlamak ve ilgililere ulaştırmak.

Eczacılık İşletmeciliği alanı ile ilgili düzenlenen her türlü ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmak; etkinlikler hakkında üyelerini bilgilendirmek ve katılmaları için teşvik etmek.

Ulusal ve uluslararası alanda derneğin temsiliyetini sağlamak

Türk Eczacıları Birliği, eczacı odaları gibi mesleki kuruluşları, özel ve kamu kurumları, dernekler, vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak ve Eczacılık İşletmeciliği alanında temsiliyeti sağlamak.

Derneğin faaliyet alanları ile ilgili meslek içi eğitim programları düzenlemek ve katkıda bulunmak.

Dernek, bütün bu çalışmaları yürütürken hiçbir şekilde siyasetle ilgilenmez.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Derneğin Kurucuları

Madde 4 - Derneğin kurucu üyeleri arasından ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim ve geçici denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri Geçici Madde 1’de verilmiştir.

Madde 5 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için kanunların izin verdiği şartları ile Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması koşulunu da taşımaları gerekir. Onursal üyelikler için bu koşul aranmaz.

Medeni hakları kısıtlanmış̧ ve yasaklanmış̧ olanlar derneğe üye olamazlar.

Derneğin iki tür üyesi vardır:

1. Asil üye: Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyelerin Eczacılık Fakültesi mezunu olma şartı bulunmaktadır.

2. Onursal üye: Eczacılık işletmeciliği ile ilgili pozisyonlarda kamu veya özel kuruluşlarda en az 25 yıldır görev yapanlar dernek üyeleri tarafından gerekçeleri ile yönetim kuruluna önerildikleri takdirde, yönetim kurulu kararı ile genel kurulun da onayı alınarak, onursal üye olarak kabul edilebilir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üye unvanı verilen kişiler, derneğe asil üye olarak kayıtlılarsa, asil üye haklarını korurlar.

Derneğe üyelik başvurusu için genel kuruldan bir üyenin referansı olması gerekmektedir.

Madde 6 - Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma

Madde 7 - Üyelik medeni hakların kaybı dışında aşağıdaki şekilde sona erer.

Her üye dernek merkezi ya da yönetim kuruluna yazı olarak ayrılma istediğini bildirmek koşuluyla dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak çıkan üyenin, çıkacağı tarihe kadar tüm ödenti borçlarını ödemesi zorunludur.

Madde 8 - Aşağıdaki durumların varlığında üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir:

1- Üye olma hakkını yitirmek ve tüzük hükümlerine aykırı davranmak,

2- Üye olabilme koşullarını taşımadığı sonradan ortaya çıkan ya da üye olduktan sonra yitirilmesinde,

3- Yıllık aidat borcunu ödemediği yönetim kurulu tarafından tespit edilen ve yazı ile bildirilen süre içinde ödememek durumunda,

4- Derneğin birbiri ardına 2 genel kurul toplantısına gelmeyen bir üyenin üyeliği kendiliğinden son bulur. Ancak devamsızlığın yönetim kurulunca kabul edilebilir yeterli sebepler yüzünden devamdan affedilmiş̧ olması halinde bu işlemler yapılmaz.

5- Üyeler yönetim kurulu kararı ile özürsüz olarak dernekten ayrı kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına ilgisizlik göstermek gibi nedenlerle üyelikten çıkarılabilir.

6- Derneğin amacına aykırı davrananlar, yöneticilerin hak ve görevini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını engelleyen, sakıncalı tutumları ve eylemleri bulunanlarla, eczacılık mesleğinin şan, şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılır.

7- Üyelikten çıkarma kararı, yönetim kurulunun oy çoğunluğu ile verilir.

8- Üyeliğe son verme kararının alınması halinde karar metninden sonra 7 gün içerisinde Genel Sekreter kurulun kararını yazılı olarak bildirir.

9- Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılan kişinin, tekrar üyeliğe başvurması halinde, 30 gün içinde karar verilir.

Üyelik Hakları

Madde 9 – Dernek üyelerinin hakları şunlardır:

a) Her üyenin derneğin çalışmalarına katılma hakkı vardır.

b) Her bir asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

c) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üye kayıt defterinden silinir ve derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

d)Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
e) Onursal üyelerin dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile giriş ödentisi ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Dernek Organları

Madde 10 – Dernek organları şunlardır:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Biçimi ve Toplantı

Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Madde 11 - Genel kurul, derneğin en üst ve yetkili organı olup, asil üyelerden oluşur.

Derneğin olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunun davet üzerine, İki yılda bir kez, Haziran ayı içerisinde yapılır. Toplantı, bir önceki genel kurulun toplandığı tarihi, bir aydan fazla geçmemek şartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen yerde toplanır.

Genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yedeklerinin, aynı dönem için denetim kurulu ve yedeklerinin gerekli seçimlerini yapar. Toplantı gününden en az 15 gün önce toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek veya Dernek web sayfasında duyuru yapılarak veya SMS yoluyla veya e-mail ile davet edilirler.

Genel kurulda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır.

Çağrı Biçimi ve Toplantı Usulü

Madde 12- Genel kurul toplantısı ilanda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca biri tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetim ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu yedek üyeleriyle birlikte seçmek,
Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
Faaliyet raporlarını ve dernek bütçesini görüşmek, yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen ve değiştirerek kabul etmek,
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.


Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14 - Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının üyelerinin seçimleri gizli oylama açık tasnif usulüne göre diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan seçmen listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazla oyuyla alınır.

Madde 15 - Olağanüstü genel kurul aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

1- Dernek üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı başvuru,

2- Yönetim ve denetim kurullarının salt çoğunlukla alacakları karar

Olağan üstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantılarındaki kural ve yönteme uyularak yapılır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 16 - Yönetim Kurul yapısı ve oluşumu

Yönetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli oyla seçilecek yedi asil ve yedi yedek üyeden kurulur. Yönetim kurulu üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman ve üyeleri seçerek iş bölümü yapar. Yönetim kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler toplantıya çağırılırlar.

Yönetim kurulunda en az dört üye hazır bulunmadıkça toplanmış̧ sayılmaz.

Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin genel başkanı olup, derneği temsil eder. Yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.

Genel Sekreter: Dernek ile ilgili kayıtları tutar ve yazışmaları yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili komisyonların yardımı ile toplantılar düzenlenmesini sağlar. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her on iki ayda bir yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.

Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirler üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla gerekli kayıtları tutar. Her on iki ayın sonunda yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.

Madde 17 -  Derneğin yürütme organı olan yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

Yönetim kurulunu başkan temsil eder. Derneği ise yönetim kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir.
Çalışma programı hazırlar ve genel kurula sunar. Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar verir.
Dernek aidatları hakkında karar verir
Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur.
Genel kurul için gündem hazırlar, toplantıyı gerçekleştirir.
Genel kurul toplantısından on beş̧ gün önce yönetim kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar.
Derneğin tüzükte belirtilen amaçları ve faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için komisyonlar oluşturur.
Gerektiğinde tüzük değişikliği için önerilerini hazırlar, genel kurula sunar.
Derneğin gelir ve gider işlemlerini yapar ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
Genel kurul toplantısında alınan kararları yerine getirir.
Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.


Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18 - Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre, yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 19 - Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Komisyonlar

Madde 20 - Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere üç ana komisyon ile çalışmalarını sürdürür. Bu komisyonlar;

Eğitim Komisyonu: En az 7 kişiden oluşur. Gönüllü veya yönetim kurulu tarafından seçilen 7 kişiden biri yönetim kurulu üyesidir. Komisyon yıllık çalışma planı oluşturur ve diğer komisyonlar ile işbirliği içinde, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda eğitimler planlar, yürütür ve gerçekleştirir. Komisyon eğitim materyallerini hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Komisyon, çalışma prensiplerini oluşturur. Yılsonunda yönetim kuruluna yıllık değerlendirme raporunu sunar.
İletişim Komisyonu: En az 5 kişiden oluşur. Gönüllü veya yönetim kurulu tarafından seçilen 5 kişiden biri yönetim kurulu üyesidir. Derneğin web sayfası, sosyal medya hesaplarını oluşturur, yönetir. Derneğin halkla ilişkilerini sürdürür. Basın bültenlerini yayımlar, takip eder. Komisyon, çalışma prensiplerini oluşturur. Yılsonunda yönetim kuruluna yıllık değerlendirme raporunu sunar.
Yayın Komisyonu: En az 5 kişiden oluşur. Gönüllü veya yönetim kurulu tarafından seçilen 5 kişiden biri yönetim kurulu üyesidir. Elektronik bülten, dergi, kitap ve bilimsel yayınların hazırlanmasını, takibini sağlar. Komisyon, çalışma prensiplerini oluşturur. Yılsonunda yönetim kuruluna yıllık değerlendirme raporunu sunar.
Her komisyon içinde, iletişim ve eşgüdümü sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi bulunur. Bu kişi komisyon başkanı, sekreteri veya üyesi olarak görev alabilir. Komisyonlar gerek gördükleri durumlarda alt çalışma grupları oluşumuna gider ve Yönetim Kuruluna başvurabilirler.

Dernek bu üç ana komisyon dışında başka komisyonlar kurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 21-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üyelerin ödeyeceği giriş aidatları ve yıllık aidatlar,

2- Dernekçe yapılan yayınlar ve yapılan faaliyetlerden sağlanan kaynaklar

3- Bağışlar ve yardımlar,

4- Diğer kaynaklar

Aidatlar

Madde 22 - Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Tüzükle İlgili Değişiklikler

İç denetim

Madde 23- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış̧ olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterdiği amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceğini belirttiği çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini tespit eder. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin feshi

Madde 24 - Dernek genel kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Dernek ana tüzüğü genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda toplantıya katılanların 2/3 oy çokluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda dağıtılma kararının katılanların üçte iki çoğunluk oyu ile alınması zorunludur. Ancak ikinci toplantıya yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Derneğin feshine karar verebilmesi için derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün (iş günü) içinde mahallen en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Kalan mal varlığı genel kurul kararına bırakılır. Tasfiye işlemleri 3 kişilik komisyon tarafından yapılır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 25: ECZİDER, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, ECZİDER'in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve ECZİDER'i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda borçlanabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 28 -  Bu tüzükte belirtilmemiş̧ hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış̧ olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümler uygulanır.

Son Hükümler

Madde 29- İşbu tüzük metni hükümlere göre hazırlanmış̧ olup 28 maddeden ibarettir. Bu maddelere ek olarak, yürürlük esaslarını belirten bir madde ve bir geçici madde daha vardır.

Yürürlük

Madde 30- Ana tüzük hükümlerini yönetim kurulu yürütmeye yetkilidir.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim ve geçici denetleme kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


 

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.